top of page

Klosterenga park

Skulpturpark i historiske omgivelser

Kristian Holo utarbeidet anbudsgrunnlag og kostnadsoverslag for grunnarbeider og landskapsarbeider samt belysning. Han hadde hovedansvar for samlet anbudsgrunnlag fra alle faggrupper og bistod kommunen ved sammenstilling av tilbydere. Dette var et teknisk komplekst prosjekt med bekkeåpning, fundamentering og montering av et stort antall kunstverk og mye vegetasjonsetablering. Prosjektet har bidratt til økt kompetanse rundt det tekniske arbeidet ved etablering av en park, samt utarbeidelse av anbudsgrunnlag for grunn- og landskapsarbeider.

Andreas Vadum var fagansvarlig for 3D-modell for landskap og deltok i utviklingen av forprosjekt og detaljprosjekt. Park, bekk og kunst ble modellert i 3D med svært høy detaljeringsgrad. 3D-modell ble benyttet av entreprenør som stikningsdata under bygging. Forprosjekt utført i Dronninga landskap. Detaljprosjekt og videre utført i Landskap+.

Hovinbekken er gjenåpnet gjennom Klosterenga park basert på planene til kunstner, Bård Breivik. Prosjektet fullfører visjonen om en skulpturpark på Oslos østkant. Parken skal fremstå som et rekreasjonsområde av høy kvalitet og skal synliggjøre de kulturminnene, kunsten og bynaturen som bor i parken.

Parken ligger i et område som skriver seg helt tilbake til middelalderens Oslo. Den gang var det klosterdrift, jordbruk og beitemark og man regner dette som middelalderbyens ytterkant mot nord. På 1800-tallet vokste byen og Hovinbekken ble industrialisert, Botsfengselet ble bygget og bygårdene rundt grodde frem. Parken på Klosterenga ble etter hvert anlagt i romantisk landskapsstil med de flotte murvillaene ved Galgeberg som en integrert del av parken. På 1920-tallet ble Hovinbekken lagt i rør og parken planert med fyllmasser. På 1990-tallet vokste ideen frem om å etablere ”Klosterenga skulpturpark” initiert av Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo sammen med Bård Breivik med flere.

Dette er et tverrfaglig prosjekt av høy kompleksitet, som i tillegg til et bredt prosjekterings-team, involverer både Vann-og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Kulturetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren – parken inneholder dermed hele spekteret. Hovinbekken skal gjenåpnes etter 100 år i rør og føyer seg inn i Oslo kommunes Byøkologiske program med målsetting om å åpne vassdrag i byggesonen. Visjonene og kunsten til Bård Breivik skal forvaltes og innpasses i parken samtidig som klimatilpasning, økologi og hagekunst skal forenes med tekniske utfordringer.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
Kunst: Kristian Blystad og Jørn Skaare
Lysdesign: Zenisk
Arkitekt: Haugen Zohar
VA, overvann og GEO: COWI
RIB: DIFK
Elektro: Structor
3D modellering: Landskap+

Oslo kommune. Vann- og avløpsetaten (VAV) i samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO)

bottom of page