top of page

Norges Handelshøyskole

Mulighetsstudie for grønne tak på Norges Handelshøyskole i Bergen

Vår metode for utvikling av mulighetsstudien i 3D og VR gjorde at vi kunne formgi og evaluere designet parallelt med romlige, taktile og estetiske forhold som materialitet, vegetasjon, solforhold, siktlinjer mm. Prosessen blir dynamisk og drives frem til et omforent design.

For Norges Handelshøyskole i Bergen laget vi en mulighetsstudie for å transformere de store, grå takflatene til grønne tak med sosiale møteplasser, etablere matproduksjon, legge til rette for biologisk mangfold og høste solenergi. Mulighetsstudien omfattet også en foreslått oppgradering av to av de indre gårdsrommene for å etablere flere og mer varierte møteplasser.

Takene er designet ut fra et helhetlig konsept for bærekraft innen klima, miljø, natur, mat og folk. Dagens grå takflater transformeres til et nytt økosystem hvor frodig, flersjiktet vegetasjon skaper en oase for insekt og fugler og beriker det biologiske mangfoldet. Lune sitteplasser i det grønne skaper sosiale møteplasser hvor lunsjen kan nytes med fantastisk utsikt over Byfjorden. Det spesialdesignede, skråstilte rekkverket med vegetasjon helt ut til gesimsen gir en grønn omramming av det øvre taket og taket oppleves som bugnende og frodig fra bakkeplan. Frukttrær, bærbusker, stauder, produksjon av grønnsaker, urter og nyttevekster gir et mangfold og en artsrikdom med en unik karakter.

Oppbygningen av de grønne takene med drensmatter, jord og planter fanger opp og lagrer regnvann, dette reduserer avrenning fra takene i tråd med moderne strategier for overvannshåndtering. Organisk restmateriale fra matproduksjonen komposteres lokalt og gjenbrukes. Store deler av takene settes av til naturtak med lokal engvegetasjon, deler av dette i kombinasjon med solceller. Den varierte beplantningen vil en herlig variasjon gjennom året, fra tidlig vårblomstring til høsting av grønnsaker, bær og frukt gjennom sommer og høst og praktfulle høstfarger mot sesongslutt.

Samarbeidspartnere

Kunde / Byggherre

Mattak

Norges Handelshøyskole

bottom of page